Algemene voorwaarden

1. Het lidmaatschap

1.1 Het lidmaatschap geldt voor 1 afgevaardigde van het bedrijf tenzij anders is vermeld door het lidmaatschap voor een tweede afgevaardigde af te nemen

1.2 Een lidmaatschap geldt voor een periode van 24 maanden na de eerst verstuurde factuur

1.3 Het inschrijfformulier geschiedt door tekenbevoegde van de organisatie

1.4 De RCC is een onafhankelijke businessclub en is niet afhankelijk van subsidies. De kosten van de RCC worden door het lidmaatschap en aangesloten partijen gefinancierd.

1.5 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 24 maanden

2. Kosten

2.1 De hoogte van het lidmaatschap bedraagt €2500,- per afgevaardigde

2.2 Voor een tweede afgevaardigde bedraagt het lidmaatschap €1500,-

2.3 Het lid ontvangt jaarlijks een factuur van €2500,-

2.4 Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen twee weken na ontvangst van de factuur

3. Evenementen

3.1 De evenementen zijn voor de leden en/of introducés toegankelijk middels aanmelding op de website of mail

3.2 Leden hebben voorrang op de evenementen die door de RCC worden georganiseerd

3.3 Introducés betalen de kostprijs voor een evenement

3.4 De RCC heeft het recht om zonder vergoeding een evenement met een beperkte inschrijving te annuleren

3.5 De RCC heeft het recht om de toegang aan een persoon of personen te ontzeggen, het bestuur beoordeelt hierover

3.6 Mocht een lid na aanmelding voor een RCC-evenement toch verhinderd zijn, dan moet dat 48 uur voor aanvang van het evenement doorgegeven worden, mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht met een minimumbedrag van €75,- per persoon

4. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

4.1 De informatie die door de RCC, haar leden en de betrokkenen worden gedeeld en ontvangen tijdens een evenement worden in wederzijdse vertrouwen behandeld en wordt niet aan derden gedeeld. De RCC is niet aansprakelijk voor eventuele gedeelde vertrouwelijke informatie van haar leden en betrokkenen.

4.2 De RCC is niet aansprakelijk voor ontvreemding, letsel of vermissing van zaken tijdens een evenement

5. Opzegging en beëindiging

5.1 Het lidmaatschap is 1 maand van tevoren opzegbaar

5.2 Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd

5.3 Het lidmaatschap kan éénzijdig, zonder ingebrekestelling en zonder teruggaaf van betaalde contributie worden beëindigd door de RCC in de navolgende gevallen:

  • Lid komt, na reclamatie, de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden en in de clubregels van het lidmaatschap, niet na

6. Toepasselijk recht

6.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing

6.2 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam